Polityka ochrony prywatności Euro Spas Sp. z o.o.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Euro Spas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Malwowa 138, 60-185 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000562482 REGON 361739984, NIP 7811911348.

II. Zasady zbierania danych osobowych

 1. Euro Spas, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług, uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. CEIDG, KRS).

 2. Euro Spas uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:

 • informacji kontaktowych (takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania/ korespondencyjny prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);

 • potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak, NIP, REGON);

III. Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. Euro Spas zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

 2. Euro Spas dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.

 3. Euro Spas zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

 4. Euro Spas przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Euro Spas oświadcza, że:

 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;

 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

IV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. Dostęp do danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane przez odbiorcom poza wewnętrzną strukturą. Odbiorcami danych osobowych mogą być: a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, b) podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów tym w szczególności,; – podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe- na dzień złożenia niniejszej informacji usługi w tym zakresie świadczy TaxCoach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – podmioty świadczące usługi informatyczne i dostawcy IT; na dzień złożenia niniejszej informacji usługi w tym zakresie świadczy IT Manager Sp. z o.o. z siedzibą w Batorowie – dostawcy przesyłek pocztowych i kurierskich; na dzień złożenia niniejszej informacji usługi w tym zakresie świadczy Alsendo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – dostawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu podmiotu przekazującego, c) podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, d) podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne w tym firmy audytorskie, e) podmioty przetwarzające dane w celu doradztwa prawnego, windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Euro Spas przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

V. Prawa osób, których dane przetwarza Euro Spas

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. Prawo żądania usunięcia danych
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 9. Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres, adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

VI. Kontakt

Mogą Państwo w dowolnym czasie skontaktować się z Euro Spas w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Euro Spas wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Państwa dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki.